Skip to main content

Tập huấn thực hiện Dự án 7 về nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Ái Quốc

      Thực hiện kế hoạch số 135/KH - UBND, ngày 08/3/2024 của UBND huyện Lộc Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và kế hoạch thực hiện Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề vững năm 2024.

1

  Ngày 30 tháng 5 năm 2024 UBND xã Ái Quốc phối hợp với phòng LĐTBXH - DT huyện mở lớp tập huấn về thực hiện Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề vững năm 2024 trên địa bàn xã Ái Quốc.

1

      Qua lớp tập huấn nhằm tranh bị kiến thức cho cán bộ không chuyên trách ở thôn về công tác giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã./.

Nguồn Vp UBND xã

About