Skip to main content

Nghiệm thu dự án Xây dựng Nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi

Nghiệm thu dự án Xây dựng Nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi

 

Ngày 16/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án: “Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi”, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Quan thực hiện.